Cultuur zonder grenzen

Verhoging van het niveau van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Nederland dient het voornaamste doel te zijn van het buitenlands cultureel beleid. Het streven naar goede betrekkingen met andere landen komt op de tweede plaats. In het rapport Cultuur zonder grenzen (rapport nr. 31, 1987) benadrukt de WRR dat een helder onderscheid tussen deze doelstellingen de internationale positie van de cultuurbeoefening in Nederland kan helpen versterken.

Click here for the English version of WRR-Report no. 31: Culture and Diplomacy.

Vergroot afbeelding Cover R31 Cultuur zonder grenzen 250x375
Beeld: © WRR

Verantwoordelijkheden

In de nieuwe opzet is de minister van Buitenlandse Zaken alleen verantwoordelijk voor activiteiten die vooral een buitenlands-politieke functie hebben. Voor andere activiteiten geldt dat de doelstelling ervan bepalend is voor de vraag welke minister verantwoordelijk is. De uitvoering van het beleid dient volgens de WRR te worden ondergebracht bij zelfstandige bestuursorganen, waarbij deskundigen uit het veld worden betrokken.

Brede opvatting buitenlands cultureel beleid

Het Nederlandse buitenlands cultureel beleid dient bovendien veel ruimer te worden opgevat dan nu het geval is. Alle grensoverschrijdende contacten op de gebieden onderwijs, wetenschap, kunsten, taal en informatieverspreiding waarmee de overheid bemoeienis heeft, zouden ertoe moeten worden gerekend.