Herwaardering van welzijnsbeleid

Zonder richtinggevende visie bestaat het gevaar dat in de welzijnssector geen adequate sturing en afweging plaatsvinden. Maatschappelijke doelstellingen, met name sociale integratie, moeten in het welzijnsbeleid bovendien meer aandacht krijgen. Dat is de conclusie die de WRR trekt in het rapport Herwaardering van het welzijnsbeleid (rapport nr. 22, 1982)

Vergroot afbeelding Cover R22 Herwaardering welzijnsbeleid 250x375
Beeld: © WRR

Vier deelgebieden onder de loep

Het onderzoek spitst zich toe op de somatische gezondheidszorg, de extramurale geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor ouderen en de volwasseneneducatie. De WRR komt tot een aantal conclusies over de herwaardering van de doelstellingen van het welzijnsbeleid en van enkele beleidsinstrumenten. Zo koppelt de raad het individueel welzijn van de burger meer aan zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en daadkracht. Naast individueel welzijn moeten ook maatschappelijke doelstellingen, zoals sociale gelijkheid, sociale integratie en sociale stabiliteit, meer aandacht krijgen in het beleid.

Aandacht voor maatschappelijke doelstellingen

Het is de taak van de overheid om essentiële voorzieningen voor iedereen te garanderen. Zijn maatschappelijke doelen in het geding, dan ligt de verantwoordelijkheid op nationaal niveau. Gaat het om individueel welzijn, dan heeft decentralisatie naar het laagste bestuursniveau de voorkeur.