De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland

Een samenhangend toekomstbeeld voor de lange termijn. Dat is het doel dat de WRR nastreeft met het rapport De komende vijfentwintig jaar - Een toekomstverkenning voor Nederland (rapport nr. 15, 1977). De raad komt tot dit toekomstbeeld door bestaande trends te extrapoleren, voor zestien sectoren en in twee varianten. Zo wil hij bijdragen aan meningsvorming, politieke keuzen en beleid.

Click here for the English version of WRR-Report no. 15: The next twenty-five years. A survey of future developments in the Netherlands.

Cover R15 De komende vijentwintig jaar 250x375

Twee varianten

De twee varianten verschillen ten principale in de veronderstelde economische groei. Geen van beide draagt een extreem karakter. De varianten gaan ervan uit dat ontwikkelingen die nu algemeen worden onderkend, zullen voortduren. De toekomstbeelden zijn niet primair uitgewerkt om beleidsaanbevelingen te formuleren. Wel benadrukt de WRR met het rapport de noodzaak van anticiperende politieke besluitvorming.

Gesignaleerde knelpunten

In beide toekomstbeelden doet een aantal knelpunten zich min of meer in dezelfde mate voor. Zo leidt de economische ontwikkeling tot een toenemende aantasting van natuur en milieu. Het is onzeker of de werkloosheid kan worden teruggedrongen tot 150.000. Het energieverbruik neemt toe. De bevolking ontgroent en vergrijst. De functie van het gezin verandert, mede doordat steeds meer gehuwde vrouwen gaat werken. De overheidsbemoeienis zal op bijna alle gebieden toenemen, maar het karakter daarvan verschuift van regelgeving naar onderhandeling. Andere knelpunten zijn meer specifiek voor een van de varianten.