Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel

De beperkingen, mogelijkheden en prestaties van het bestaande systeem moeten nadrukkelijk bij de vernieuwing van het onderwijs worden betrokken. Dit vraagt om meer evaluatie van het bestaande systeem en van de contourenplannen in relatie tot de geformuleerde doelstellingen. Dat schrijft de WRR in het rapport Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (rapport nr. 10, 1976).

Cover R10 Commentaar op de nota 250x375

Oog voor internationale ontwikkelingen maar niet voor ervaringen

In de Contourennota worden ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, doorgezet. De nota heeft daarbij internationale ontwikkelingen in het oog gehouden, zoals de introductie van een middenschool. De raad zegt het jammer te vinden dat in de nota niet meer aandacht is besteed aan internationale ervaringen met verschillende onderwijsvernieuwingen, zoals de Duitse 'Gesamtschule'.

Eenzijdige nadruk op formele schoolse onderwijs

De raad is van mening dat het kabinet in de Contourennota de nadruk eenzijdig legt op het formele schoolse onderwijs. Schoolonderwijs is niet het enige en op latere leeftijd wellicht ook niet het beste middel voor de overdracht van kennis en vaardigheden en voor persoonlijke ontplooiing. Het is daarom raadzaam een verdere uitbreiding van sommige vormen van het formele onderwijs af te wegen tegen andere maatschappelijke activiteiten.