Bevolkingsprognoses

De overheid moet de middelen voor de bevolkingsprognose uitbreiden en de hiervoor verantwoordelijke CBS-afdeling versterken. Dat is een van de aanbevelingen van de WRR in het rapport Bevolkingsprognoses (rapport nr. 5, 1974). Hiermee wil de raad de huidige opzet van de bevolkingsprognose behouden en tegelijkertijd komen tot verbetering.

Vergroot afbeelding Cover R5 Bevolkingsprognose 250x375
Beeld: © WRR

Inzicht in toekomstige ontwikkelingen

Bevolkingsprognoses vormen een onmisbaar element bij de voorbereiding van een langetermijnbeleid. Zij zijn geen doel op zich maar een middel om inzicht te verschaffen in toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor beslissingen die overheid en bedrijfsleven moeten nemen. De raad formuleert vijf wensen ten aanzien van de bevolkingsprognoses: 1) zij moeten volledig zijn (dus inclusief buitenlandse migratie), 2) regionale en categorale deelpopulaties onderscheiden, 3) de onzekerheid van de (deel)prognose duidelijk aangeven, 4) regelmatig worden herzien en 5) veronderstellingen expliciet aangeven.

Organisatorische en inhoudelijke aanbevelingen

De raad doet deze aanbevelingen omdat hij mede de taak heeft om op het gebied van het toekomstonderzoek voorstellen te doen om structurele tekortkomingen op te heffen en bepaalde onderzoeken te bevorderen. Naast het beschikbaar stellen van middelen stelt hij onder andere voor een samenwerkingsverband in te stellen om de opzet van de prognose te ontwerpen. Ook adviseert hij het nationale bevolkingsprognosemodel uit te breiden met een regionaal prognosemodel.