De tijd van ons leven

Auteurs: M. van Stigt, G. Kronjee en J. Groeneveld

Publicatie die verschenen is ter gelegenheid van het afscheid van dr. Gerrit Kronjee bij de WRR.

Juist in een tijd van economische crisis (die meer dan een economische crisis in de enge zin is) lijkt onze aandacht soms te worden afgeleid van een toekomstgerichte benadering van wat ons te doen staat in de sfeer van werk en arbeid, van zorg en gezin. Het is zoals al in de inleiding wordt gesignaleerd, alleszins duidelijk dat onze huidige inrichting van onze levensloop bepaald niet optimaal wordt vormgegeven. Noch door onszelf, noch door de instituties en beleidsmaatregelen die daarbij van belang zijn. Er zijn diverse onevenwichtigheden en vormen van een weinig optimale balans: ‘een meer bewuste verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de gehele levensloop komt de economie en de samenleving ten goede door de vermindering van de overbelasting van de volwassenenfase en het betrekken van jongeren en ouderen bij de economie en door de vermindering van de maatschappelijke uitval.’

In het boekje worden in woord en beeld de diagnoses en analyses, de oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen geschetst, die aan een optimalere balans vorm kunnen geven. Het boekje is daarmee zelf een voorbeeld van de evenwichtige en gedegen manier waarop Gerrit als stafmedewerker van de WRR ook zelf altijd heeft willen functioneren.