The Public core of the Internet: an international agenda for internet governance

De centrale protocollen en infrastructuren van het internet zijn een mondiaal publiek goed waarvan iedereen in de wereld kan profiteren. Om dit publieke goed ook in de toekomst te behouden, bij een toenemende bemoeienis van staten met het internet, is nu actie nodig. In The public core of the Internet (WRR-Policy Brief nr. 2, 2015) pleit de WRR daarom voor een internationale agenda voor internetgovernance.

Internationale norm

Een essentieel onderdeel van deze agenda is het vastleggen van een internationale norm waarmee de centrale protocollen en infrastructuren van het internet kunnen worden gevrijwaard van ongepaste overheidsbemoeienis. Hiernaast moeten internetveiligheid (veiligheid op de internetinfrastructuur) en nationale veiligheid (veiligheid door het internet) op nationaal en internationaal niveau nadrukkelijk van elkaar worden onderscheiden.

Breid de internetdiplomatie uit

Het netwerk voor internetdiplomatie moet worden verbreed naar nieuwe coalities. Deze nieuwe coalities bestaan uit staten en bedrijven, waaronder internetbedrijven en internetintermediairs zoals de internetreuzen zoals Google, Apple en Microsoft en de providers, maar ook ngo’s en de technische gemeenschap. Zij werken onder andere aan de gewenste internationale norm.