Benoeming voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de minister-president om mevrouw professor mr. J.E.J. (Corien) Prins voor te dragen als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij treedt per 1 april 2017 aan en volgt dan als voorzitter professor dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Prof. dr. Knottnerus zal zijn wetenschappelijk werk aan de Universiteit Maastricht weer gaan uitbreiden.

Loopbaan

Prof. mr. J.E.J. Prins (1961) is decaan aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid van de WRR. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT).

Prins studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. Zij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en promotor van 21 promovendi.

Noot voor de redactie

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn. 

Inlichtingen bij: 

Mirjan van Leijenhorst, WRR (06-26298379 of leijenhorst@wrr.nl)