Working papers WRR: Handelingsperspectieven voor duurzaamheid

Op 10 juni 2015 publiceert de WRR de serie Working Papers ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’. De serie verkent de barrières en uitdagingen om tot een effectief en gedragen beleid voor milieu en duurzame ontwikkeling te komen, dat zowel de binnenlandse uitdagingen adresseert als de rol voor Nederland in de mondiale duurzaamheidsopgave. Deze vragen staan centraal in het project ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid van de WRR’.

De Working Papers zijn opgesteld in samenwerking met diverse externe deskundigen over de volgende thema’s:

  1. Prestaties, draagvlak en impact van beleid
  2. Politiek-bestuurlijke instituties en governance
  3. Pluriforme waardeoriëntaties en discursieve context
  4. De interactie tussen kennis en beleid

Veel problemen in de fysieke leefomgeving zijn in de afgelopen decennia voortvarend aangepakt, maar sinds de eeuwwisseling lijkt er sprake van stagnatie in het milieubeleid en de ontwikkeling van een samenhangend beleid voor duurzame ontwikkeling. Daarbij vallen twee zaken op.

Ten eerste lijkt het huidige milieubeleid niet in staat om effectief te reageren op de complexe ecologische vraagstukken van de 21ste eeuw. Deze vraagstukken, zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en verlies aan biodiversiteit, hangen wel samen met kansen én kwetsbaarheden voor Nederland. Er lijkt behoefte aan een beleidsperspectief dat beter toegesneden is op de complexiteit en maatschappelijke inbedding van de huidige ecologische uitdagingen.

Ten tweede is er nog altijd geen sprake van een samenhangend en gedragen beleid voor duurzame ontwikkeling. Het blijkt lastig om een evenwicht te vinden tussen een al te smalle ecologische benadering en een al te brede invulling zonder echte keuzes. Een samenhangend beleid voor duurzame ontwikkeling vergt afwegingen en keuzen in het prioriteren van verschillende waarden en doelen, tussen korte termijn en lange termijn en ten aanzien van afwenteling naar elders of naar andere (beleids)niveaus.

Noot voor de redactie

De achtergrondstudies zijn als WRR-Working Papers gepubliceerd op de website van de WRR. Alle studies zijn onderworpen aan reviews door staf- en raadsleden van de WRR en experts uit wetenschap en praktijk. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.

Inlichtingen met betrekking tot deze publicaties bij M.C. van Leijenhorst/ tel: 070-3564619/ 06-26298379/leijenhorst@wrr.nl.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sector-overstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de samenleving in de toekomst te maken kan krijgen.