Ongelijkheid in gezondheid

Het gaat goed met de gezondheid van Nederlanders. We leven steeds langer en het aantal gezonde levensjaren neemt toe. Maar niet iedereen profiteert in gelijke mate van de verbeterde gezondheidstoestand. Al jaren bestaan er verschillen in gezondheid tussen diverse groepen van de bevolking. Deze ongelijkheid hangt samen met sociaaleconomische factoren als inkomen en opleidingsniveau. Zo leven hoogopgeleiden gemiddeld zes jaar langer dan laagopgeleiden. De WRR doet onderzoek naar deze verschillen binnen het project (On)gelijkheid in gezondheid.

Volksgezondheidsbeleid

Het verminderen van deze ongelijkheid is een belangrijk aandachtspunt geweest in het volksgezondheidsbeleid, zowel nationaal als internationaal. Toch zijn de verschillen in de afgelopen jaren niet kleiner geworden, ze lijken momenteel zelfs op te lopen. Meer achtergrondinformatie hierover vindt u onder meer in hoofdstuk 7 ‘Gezondheid en zorg’ uit De Sociale Staat van Nederland 2015 en op Volksgezondheidenzorg.info.

Oorzaken en consequenties verschillen

De WRR buigt zich over deze ongelijkheid in gezondheid. De onderzoeksvragen richten zich zowel op de oorzaken als de consequenties van de verschillen:

  • Wat weten we over de omvang en ontwikkeling in de verschillen in gezondheid?
  • Wat weten we over de factoren die gezondheidsverschillen bepalen?
  • Welke mogelijkheden zijn er om die factoren te beïnvloeden en wat betekent dit voor het beleid?
  • In hoeverre is het mogelijk om met nationaal en/of lokaal gezondheidsbeleid de gezondheidsverschillen te verkleinen?
  • En als die mogelijkheden beperkt zijn, wat kan de rol zijn van andere beleidsterreinen als wonen, werk en inkomen? 

Handreikingen

Met dit project wil WRR de discussie over gezondheidsverschillen verder brengen en handreikingen doen voor beleid. Waar mogelijk worden oplossingsrichtingen voor het stabiliseren of verkleinen van gezondheidsverschillen geschetst. Daarnaast wordt de discussie verbreed door in te gaan op de relatie tussen gezondheidsverschillen en andere beleidsterreinen.

Policy Brief

Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen (Policy Brief nr. 7)

In deze Policy Brief pleit de WRR voor een nieuw perspectief op de manier waarop we in Nederland het preventiebeleid in de zorg vormgeven en evalueren. De WRR stelt voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. We dienen ons dan af te vragen hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Contact

Neem contact op met de projectgroep via secretariaat@wrr.nl.