Cultuur herwaarderen

Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer & Godfried Engbersen (red.)

Een perspectiefwisseling is noodzakelijk in de culturele sector. De aandacht moet in de eerste plaats uitgaan naar het versterken van de sector zelf. Alleen een culturele sector die zich kan ontwikkelen en vernieuwen, is in staat om blijvend van waarde te zijn voor de Nederlandse samenleving. Dit staat in de WRR-Verkenning Cultuur herwaarderen (WRR-Verkenningen nr. 30, 2015).

Click here for the English essay Revaluing Culture.

Vergroot afbeelding Cover V30 Cultuur herwaarderen 250x375
Beeld: © WRR

Opleiding en arbeidsmarkt beter verbinden

Op dit moment missen kunstenaars, culturele ondernemers en instellingen nog te veel kansen. Dat komt onder andere doordat zij te weinig kennis hebben over het publiek en doordat private investeringen een te beperkte rol spelen in de financiering van de culturele sector. Ook laat de aansluiting tussen creatieve opleidingen en arbeidsmarkt te wensen over. Het is daarom goed de instroom van studenten in de creatieve opleidingen te beperken en hen nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Suggesties voor herijking cultuurbeleid

De verkenning mondt uit in een aantal suggesties die behulpzaam kunnen zijn bij de herijking van het cultuurbeleid. Deze suggesties zijn deels gebaseerd op de bevindingen van de verschillende nationale en internationale experts die aan de studie hebben bijgedragen: Hasan Bakhshi, Dave O'Brien, Roberta Comunian, Koen van Eijck en Robert Kloosterman.

Cultuur herwaarderen is tot stand gekomen onder redactie van Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer en Godfried Engbersen en bevat bijdragen van Hasan Bakhshi, Dave O'Brien, Roberta Comunian, Koen van Eijck en Robert kloosterman.