WRR vraagt aandacht voor toekomstgericht beleid

Met de publicatie Toekomstgericht beleid. Perspectieven en agenda’s uit het werk van de WRR benadrukt de WRR het belang van toekomstgericht beleid. De publicatie is opgesteld voor de leden van de onlangs aangetreden Tweede Kamer. Toekomstgericht beleid vraagt om meer dan zicht op langetermijnontwikkelingen. Voor de vertaling van deze ontwikkelingen naar concrete beleidskeuzes in het heden, zijn ook een besef van samenhang tussen maatschappelijke uitdagingen én een kritische reflectie op aannames in het huidige beleid noodzakelijk.

De WRR bespreekt vijf grote thema’s waar belangrijke politieke keuzes voorliggen: Nederland in een veranderende wereld, digitalisering en democratie, economie en publieke belangen, een veerkrachtige en rechtvaardige samenleving en een betrouwbare overheid. Per thema worden kort de ontwikkelingen weergegeven, laten we zien hoe het thema samenhangt met andere maatschappelijke uitdagingen, reflecteren we op de aannames in het beleid en formuleren we een agenda.

Het begin van een nieuwe kabinetsperiode is het moment om ambities vast te leggen voor de komende jaren. Na de formatie moeten het nieuwe kabinet en het parlement beleidskeuzes maken op complexe vraagstukken. De WRR ondersteunt hierbij als onafhankelijk strategisch adviseur op de lange termijn.

Over de WRR

De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Onze adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op langetermijnvraagstukken. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.