Expertsessie ‘Etnische classificaties in de gezondheidszorg’

Vorige zomer publiceerde de WRR de Policy Brief Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen. In deze publicatie pleit de WRR ervoor de standaardindeling van personen met een migratieachtergrond in westers en niet-westers niet meer te gebruiken in onderzoek en beleid. Standaardtweedelingen zijn handzaam, maar bieden onvoldoende informatieve verfijning en kunnen leiden tot stereotyperingen. De discussie over categoriseren naar etniciteit/herkomstland speelt ook in de biomedische wetenschap en in het beleid van de gezondheidszorg.

Maria van den Muijsenbergh, Jeffrie Quarsie, Jako Burgers en Charles Agyemang schreven hierover het artikel Onderscheid naar etnische herkomst: Hoe doen we dat in de gezondheidszorg? De auteurs melden dat onderscheid naar etnische afkomst en termen als ‘negroïde ras’ in medische richtlijnen zijn bekritiseerd. Ook de termen ‘allochtonen’, ‘niet-westers’, ‘creools’ en ‘Hindoestaans’ zijn vaak te generiek of worden soms als kwetsend ervaren. Toch zijn er soms aan etnische afkomst gerelateerde ziekterisico’s. De zorg wordt beter als artsen hiermee rekening houden, omdat dit bijdraagt aan persoonsgerichte, cultuursensitieve zorg. Daarom willen zij een discussie op gang brengen over de vraag wanneer, en met welke termen, etnische verschillen benoemd moeten worden in medische richtlijnen en onderzoek.

Om aan deze discussie een vervolg te geven is een expertsessie georganiseerd. De bijeenkomst bracht naar voren dat er draagvlak is voor het registreren van etnische herkomst in de gezondheidszorg. Ook onder een aantal vooraanstaande critici. Veel begrip was er voor het door de WRR ingebrachte standpunt dat de precieze indeling en/of clustering af zou moeten hangen van de specifieke aandoening waar het in het betreffende onderzoek over gaat. Consensus was er over dat de mensen om wie het gaat zoveel mogelijk betrokken moeten worden, niet alleen in de discussie over classificatie maar ook in onderzoek en richtlijnontwikkeling. Daarbij vonden alle aanwezigen dat de gebruikte termen niet normatief of onderschikkend mogen zijn, waarbij de perceptie van de aangesprokenen telt.