Spiegel naar de toekomst; Evaluatie van de WRR

Auteurs: Commissie Rinnooy Kan

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het meest algemene adviesorgaan van de regering. Hij richt zich op de lange termijn, werkt sectoroverschrijdend en gebruikt wetenschappelijke inzichten ter onderbouwing van zijn adviezen.

Sinds de raad een kleine dertig jaar geleden zijn eerste rapport uitbracht, is er veel veranderd in de omgeving waarin hij functioneert. Oorspronkelijk bestonden er hoge verwachtingen van de perspectieven die toekomstonderzoek zou kunnen bieden, en dit is in de wettelijke taakomschrijving ook terug te vinden. Gaandeweg heeft men deze hooggespannen verwachtingen echter door meer realistische moeten vervangen. De raad heeft toekomstonderzoek meer en meer ingevuld door belangrijke beleidsvraagstukken op de agenda te plaatsen en hierbij de verkenning van de ontwikkelingen op de lange termijn een belangrijke invalshoek te geven. 

Ook in de wereld van de adviesorganen is er het een en ander gebeurd. Zo heeft de Kaderwet adviesorganen geleid tot een herinrichting van de strategische overheidsadvisering en zijn de activiteiten van de afdelingen voor strategische beleidsvorming op de departementen toegenomen.

Tegen deze achtergrond heeft de WRR besloten tot een evaluatie over te gaan: hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult hij zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden?