De vrijetijdsindustrie in stad en land. Een studie naar de markt van belevenissen

Voorstudie 109 - H. Mommaas e.a.

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publikatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.