Overzicht adviesraden

Hieronder staat een overzicht van de adviesraden in Nederland.

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over kennis- en innovatiebeleid. De adviezen gaan over de hoofdlijnen van beleid en richten zich op de middellange tot lange termijn.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Centraal Planbureau (CPB)

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad brengt op basis van de stand van wetenschap – gevraagd en ongevraagd – advies uit aan regering en parlement over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid: van gezondheidszorg, preventie en voeding tot leefomgeving, arbeidsomstandigheden en innovatie en kennisinfrastructuur.

Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. 

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst, cultuur en media. 

Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV)

De Raad voor de Financiële Verhoudingen  is per 1 juli 2017 opgegaan in de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid. De Rob besteedt in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

Raad voor Verkeer en Waterstaat (Raad VenW)

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert regering en parlement op hoofdlijnen van beleid inzake verkeer en waterstaat. De adviezen zijn strategisch van aard en gericht op structurele oplossingen. De adviesonderwerpen strekken zich uit over de langere termijn, maar raken eveneens de politieke actualiteit.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Het is de missie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving andere perspectieven te laten zien en daarmee ook richting te geven aan beleid en praktijk. Aan een beweging, visie of opvatting zitten altijd meerdere kanten: de Raad wil juist ‘die andere kant’ signaleren, uitlichten, onder de aandacht brengen. Een goed advies van de RVS laat mensen en organisaties in het brede domein van volksgezondheid en samenleving anders naar de wereld kijken: dat kan schuren met wat vertrouwd of geïdealiseerd is, maar juist daarom perspectief bieden.

In de komende periode legt de RVS zich toe op het analyseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe organisatorische, sociale en ethische zienswijzen. De Raad zal dit doen door vanzelfsprekendheden te benoemen, blinde vlekken te signaleren, daar waar nodig taboes te doorbreken en nieuwe manieren van denken en doen aan te reiken.

Raad voor de Wadden

De Raad voor de Wadden is opgeheven per 14 mei 2013. De publicaties zullen per 1 januari 2014 te vinden zijn op de website van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) .

Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De Raad voor Leefomgeving en infrastructuur is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

De belangrijkste taken van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn:

  • Het bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven. 
  • Het beoordelen van het gevoerde beleid, speciaal het interdepartementale beleid.

Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit.