Adviesraden in Nederland

De thema’s van het werkprogramma van de WRR sluiten aan bij de Strategische kabinetsthema's, de Kennisagenda Rijksbreed en de maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen waarvoor het kabinet staat. Het programma houdt rekening met het feit dat domeinspecifieke onderwerpen worden belegd bij sectorgebonden adviesorganen en kennisinstituten.

Sectoroverstijgend

De WRR richt zich op sectoroverstijgende vraagstukken. Om te zorgen voor een goede afstemming met andere adviesraden, is er continu overleg. Daarin zijn algemeen verbindende thema’s geïdentificeerd waaraan de adviesraden in de komende jaren aandacht besteden en die verbindingen leggen met de kabinetsthema’s.