Loslaten, vertrouwen en verbinden

Bijeenkomsten over maatschappelijke binding

Woensdag zijn aan minister Spies van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties de resultaten van de reeks over maatschappelijke binding overhandigd. Samen met de WRR namen Socires, de Nationale Postcode Loterij en de Stichting DOEN hiertoe het initiatief. "Laat de controle los en geef actieve burgers de ruimte" is de voornaamste oproep van de organisaties. Het initiatief geeft antwoord op de veelomvattende vraag: hoe kan vorm en inhoud worden gegeven aan maatschappelijke binding in een land waar het goed toeven is voor alle inwoners? De concrete antwoorden op deze vraag zijn tot stand gekomen in acht workshops, waar een breed debat plaatsvond met mensen uit de praktijk. 

Nederlanders nemen graag initiatief tot bindende activiteiten en willen daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Maar daar willen zij wel de ruimte en het vertrouwen voor krijgen. De bijeenkomsten geven aan dat om mensen te binden, de focus niet moet liggen op systemen, waarmee beleidsmakers graag werken, maar juist op de mensen die met oog voor hun omgeving te werk willen gaan.  De overheid zou dit meer moeten faciliteren. Voor het stimuleren van deze mentaliteitsverandering is leiderschap nodig. Minister Spies: "Ik ervaar een grote onderstroom in de samenleving van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woon- en leefomgeving of hun vereniging. Ik ben erg onder de indruk van de positieve energie van deze mensen. Een overheid die vertrouwen geeft, loslaat en daardoor verbinding tot stand brengt, sluit heel erg aan bij wat mijns inziens nodig is." 

Resultaten

Socires kan de uitkomsten inzetten bij haar activiteiten voor duurzame maatschappelijke vernieuwing. De Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN, die initiatieven op het gebied van sociale cohesie steunen, zullen de resultaten van het initiatief gebruiken bij het maken van verantwoorde keuzes voor steun aan goededoelenorganisaties. Sigrid van Aken, managing director Postcode Loterij: "Deze uitkomsten zijn voor ons zeer bruikbaar bij het maken van de juiste afwegingen voor financiële steun. Zo dragen wij sinds kort bij aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en aan vrouwenplatform WOMEN Inc vanwege hun aandacht voor samenhang en participatie in Nederland." 

De woensdag gepresenteerde resultaten worden door de WRR gebruikt in het onderzoeksproject 'Vertrouwen in de burger'.