Conferentie Voortijdig schoolverlaten

Is het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten succesvol? Hierover ging de miniconferentie die het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op maandagmiddag 11 mei organiseerden.

Beide organisaties brachten rapporten uit over voortijdig schoolverlaten. Op de conferentie lichtten de onderzoekers hun rapporten toe en kwam de praktijk in andere landen aan de orde. Pieter Winsemius (WRR), Staf Depla (PvdA-fractie Tweede Kamer), Fred Voncken (directeur voortijdig schoolverlaten ministerie van OCW),  Monique van Buul (Gemeente Rotterdam) en Henk den Boer (Inspectie van het onderwijs) debatteerden met elkaar.