Vertrouwen in de school

Op 26 januari 2009 verscheen het WRR-rapport nr. 83 Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren. Het rapport is aangeboden aan mevrouw J.M. van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Schooluitval

Schooluitval raakt niet alleen de direct betrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Daarom is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2007 gestart met dit onderzoeksproject onder leiding van prof.dr. Pieter Winsemius. Uit internationale studies blijkt dat enkele vergelijkbare landen minder schooluitval kennen. Het is dus de vraag of de Nederlandse aanpak van dit probleem wel de juiste is.

Kwetsbare leerlingen

In Vertrouwen in de school bepleit de WRR maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen. De nadruk ligt bij de groep leerlingen waarvan de uitval het moeilijkste te voorkomen is, de zogenaamde 'overbelaste' leerlingen: kwetsbare leerlingen met een opeenstapeling van problemen. Het rapport is gebaseerd op een groot aantal gesprekken met direct betrokken professionals en anderen dicht achter de frontlijn, aangevuld met een uitgebreide literatuurstudie.

Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren, WRR-rapport nr. 83 (ISBN: 978 90 8964 105 2) is vanaf 26 januari a.s. beschikbaar via de boekhandel of bij Amsterdam University Press.