Presentatie rapport Onzekere veiligheid

Op 1 oktober 2008 presenteerde de WRR zijn rapport Onzekere Veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw dr. Guusje Ter Horst namens de regering.

De WRR analyseert in dit rapport de huidige omgang met risico’s en de verdeling van verantwoordelijkheden die daaruit voortkomt. Onderwerpen als hoogwaterbescherming, voedselveiligheid, het transport van gevaarlijke stoffen, alsmede de risico’s van nieuwe technologieën en tal van andere bedreigingen van milieu en gezondheid vragen om voortdurende alertheid. De kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving vereist een proactieve omgang met onzekerheden. De raad doet in dit rapport aanbevelingen hoe dit voorzorgsbeginsel in publiek- en privaatrechtelijke regelingen en in institutionele arrangementen nader zijn beslag kan krijgen. 

Debat

Naast een toelichting op het regeringsadvies door WRR-raadslid prof.dr.ir. Gerard de Vries, was er een debat onder leiding van Felix Rottenberg. Het discussiepanel bestaat uit ir. H.G.M. Egberink, directeur Sabic Petrochemicals, prof.dr. F.J.H. Mertens, TU Delft en mr.drs. J. Staman, directeur van het Rathenau Instituut.