Eerder verschenen publicaties

Cover van Working paper 1: Voortgaande immigratie (klein)

Voortgaande immigratie en nieuwe maatschappelijke scheidslijnen. Een verkenning van mogelijke ontwikkelingen (Working paper 1)

In het maatschappelijk debat wordt vaak gesproken van een tegenstelling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Maar is het nog in overeenstemming met de empirische feiten om deze groepen zo ongedifferentieerd en generiek tegenover elkaar te plaatsen? Of zullen andere migratiegerelateerde kenmerken tot nieuwe maatschappelijke scheidslijnen leiden? In deze working paper wordt op deze vragen ingegaan.

Cover de van de WRR-Policy brief

Roemeense- en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen (Policy Brief 1)

In deze eerste Policy Brief wordt gereflecteerd op het openstellen per 1 januari 2014 van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemeense en Bulgaarse werknemers. Hierdoor komen de schijnwerpers te staan op de terechte zorgen én onbenutte kansen ten aanzien van de Europese arbeidsmigratie.

Cover van de WRR-bundel In betere banen

In betere banen. De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie (2012)

In betere banen gaat in op de vraag hoe het arbeidsmigratiebeleid nu en in de toekomst vorm moet krijgen, in Nederland en in de Europese Unie. Een aantal internationaal gerenommeerde wetenschappers analyseren de Europese arbeidsmigratie van vandaag en doordenken de uitdagingen voor morgen.

Cover van WRR-rapport Identificatie met Nederland (klein)

Identificatie met Nederland (WRR-rapport 79)

Het beleidsmatig inzetten van de nationale identiteit kan contraproductief werken. Een open benadering, die uitgaat van verschillende processen van identificatie met ons land, is te prefereren. Deze biedt meer mogelijkheden om – bij open grenzen, culturele diversiteit en transnationale verhoudingen – de spanningen tussen Nederlanders het hoofd te bieden. Dat is de bevinding van de WRR in het rapport Identificatie met Nederland (rapport nr. 79, 2007).

Cover van WRR-rapport Dynamiek in islamitisch activisme (klein)

Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten (WRR-rapport 73)

Islamitisch activisme biedt aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten. Voor de veiligheid op langere termijn is er ook alles aan gelegen veelbelovende ontwikkelingen in het islamitisch activisme te ondersteunen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten (rapport nr. 73, 2006).

Cover van WRR-rapport 60 Nederlands immigratiesamenleving

Nederland als immigratiesamenleving (WRR-rapport 60)

Nederland dient consequenties te trekken uit het feit dat het een immigratiesamenleving is geworden. Participatie, eigen verantwoordelijkheid en ontmoeting staan hierbij centraal. In het rapport Nederland als immigratiesamenleving (rapport nr. 60, 2001) pleit de WRR daarom voor een overheidsprogramma dat de participatie van immigranten bevordert en dat consequent wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

Cover van WRR-rapport 36 Allochtonenbeleid  (klein)

Allochtonenbeleid (WRR-rapport 36)

Het huidige minderhedenbeleid moet worden vervangen door een allochtonenbeleid dat erop is gericht de betrokken bevolkingsgroepen zelfstandig te maken en minder afhankelijk van overheidsvoorzieningen. Deelname aan arbeid is hiervoor een belangrijke voorwaarde, maar dit vraagt wel om investeringen in onderwijs, scholing en arbeid. Vooral omdat het aantal allochtonen in Nederland zal blijven toenemen. Dat staat in het WRR-rapport Allochtonenbeleid (rapport nr. 36, 1989).

Cover van WRR-rapport 17 Etnische minderheden (Klein)

Etnische minderheden. A: Rapport aan de regering; B: Naar een algemeen etnsich minderhedenbeleid? (WRR-rapport 17)

Een gelijkwaardige deelname van minderheidsgroeperingen aan de Nederlandse samenleving moet het uitgangspunt zijn van het beleid, en niet de tijdelijkheid van hun verblijf. Anders zullen al bestaande problemen, zoals achterstandsproblemen, zich verscherpen. Dat betoogt de WRR in het rapport Etnische minderheden (rapport nr. 17, 1979).