Markt, staat en samenleving - webpublicaties

Ter voorbereiding van een WRR-rapport over de verhouding tussen Markt, Staat en Samenleving is een aantal studies naar het ontwikkelen en functioneren van markten verricht. Het gaat hierbij om studies naar de rol van marktmechanismen op het terrein van de re-integratie, de ziekenhuis- en verpleegzorg, het securitiseren van hypotheken, gezondheidbevordering en verzuimpreventie en keurmerken voor Halal-producten. 

Publieke belangen

Het WRR-project 'Markt, Staat en Samenleving' handelt over de vraag hoe de overheid maatschappelijke en publieke belangen op markten kan behartigen. Hoeveel ruimte marktpartijen nodig hebben om hun doelen te realiseren en wat de samenleving van hen mag verwachten zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is inzicht in het functioneren van markten nodig. Bovendien is het van belang te weten hoe en door wie publieke belangen gerealiseerd worden. Aan een aantal externe auteurs is daarom gevraagd zo gedetailleerd mogelijk weer te geven hoe beide processen in de praktijk verlopen.   

De studies

De studies zijn geschreven in opdracht van de projectgroep 'Markt, Staat en Samenleving' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Voor de inhoud van deze studies en de gerapporteerde bevindingen zijn de betreffende auteurs verantwoordelijk.  

Naast de casestudies, zal het project naar verwachting eind 2011 resulteren in een WRR-rapport aan de regering. 

Beleid en maatschappij

Verkorte versies van deze studies, tezamen met een in- en uitleiding zijn gepubliceerd in een speciale uitgave van het tijdschrift Beleid & Maatschappij (nr. 3 2010). De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. 

Zie ook