Brief minister Asscher aan Tweede Kamer m.b.t arbeidsmigratie

Minister Asscher gaat, in een brief aan de Tweede Kamer, in op de onlangs verschenen WRR-Policy Brief Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen.

De minister is verheugd over de actualiteit van de WRR-Policy Brief. De WRR laat goed zien waar de knelpunten en kansen van arbeidsmigratie liggen. Hij is, met de WRR, ervan overtuigd dat een herhaling van de gastarbeidersgeschiedenis voorkomen kan worden als er nu wel passende maatregelen genomen worden.

Het is belangrijk dat migranten die zich blijvend in Nederland willen vestigen inzetbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Deze inzetbaarheid stijgt door kennis van de Nederlandse taal en het meedraaien in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd mag arbeidsmigratie niet leiden tot oneerlijke concurrentie en een race naar slechtere arbeidsvoorwaarden. De minister onderschrijft de analyse van de WRR dat een arbeidsmarkt met minder kortdurende arbeidscontracten een remmende werking kan hebben op de komst van arbeidsmigranten.

Op Europees niveau

In EU-verband blijft Nederland arbeidsmigratie op de agenda zetten. Het onlangs gesloten politieke akkoord over de handhavingsrichtlijn is een stap in de goede richting. Ook zijn de sociale zekerheidsaspecten van detachering binnen Europa inmiddels onderwerp van gesprek. 

Tot slot onderschrijft de minister dat het belangrijk is dat er meer hoger opgeleiden naar Nederland komen. Er zal daarom extra voorlichting gegeven worden aan arbeidsmigranten in de landen van herkomst over de Nederlandse arbeidsmarkt. Doel hiervan is om hoogopgeleiden te interesseren om in Nederland te komen werken.