Handen op elkaar

In Nederland werd in 2013 in totaal bijna 4,4 miljard euro gegeven aan goede doelen (bron: Geven in Nederland 2015). Daarmee speelt filantropie - het vrijwillig ter beschikking stellen van geld en goederen aan doelen van algemeen nut - een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Denk aan fondsenwervende goededoelenorganisaties, kerken, vermogensfondsen, sponsoring door bedrijven, opbrengsten uit kansspelen en nalatenschappen. In dit project verkent de WRR inrichting en dynamiek van de sector filantropie. Wie zijn de gevers? Waarom wordt gegeven? Waar gaan de giften naar toe? Welke trends doen zich voor in het filantropische landschap?

Het project zal resulteren in een verkennende studie waarin de wisselwerking tussen overheid en filantropie centraal staat. Zijn verzorgingsstaat en filantropie communicerende vaten? Kunnen giften van burgers, instellingen en bedrijven een terugtredende overheid compenseren of ontstaan dan 'charity deserts'? Heeft de overheid voldoende zicht op filantropie en haar mogelijk onbedoelde neveneffecten? Kan de sector zichzelf reguleren? Of moet de overheid - in ruil voor fiscale faciliteiten - om meer verantwoording vragen en scherper toezicht houden? Of staat meer grip van de overheid juist haaks op het wezen van filantropie? De ambitie van het project is het signaleren en agenderen van knelpunten en uitdagingen voor het regeringsbeleid op de lange termijn.