Adviesaanvraag Ministerraad over Big data, veiligheid en privacy

Minister Opstelten heeft mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de WRR gevraagd om een advies met betrekking tot big data, veiligheid en privacy.

In de adviesaanvraag die voortbouwt op de kabinetsnotitie ‘Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving’ van december 2013 staan drie hoofdvragen centraal. Het gaat daarbij om het vraagstuk of er bij bescherming van persoonsgegevens en big data een scherper onderscheid gemaakt moet worden tussen het verzamelen en het gebruik van data; het vraagstuk van profiling, data-mining en transparantie bij het gebruik van big data ten behoeve van veiligheid;  en om de verwachte impact van de ontwikkeling van quantum computing.  Deze hoofdvragen voor de Agenda voor de toekomst, maar ook de vragen over ‘big data’ die onlangs in het Eerste Kamerdebat over de Staat van de rechtsstaat aan de orde zijn geweest, legt de ministerraad voor aan de WRR.

Zie ook