Kennisuitwisseling met Franse AI specialisten

Op 28 februari heeft een delegatie van de WRR een werkbezoek afgelegd aan France Stratégie, de Franse publieke denktank gepositioneerd onder de minister-president. Centrale thema van die dag was kunstmatige of artificiële intelligentie (AI). De WRR start net met een onderzoeksproject over AI, terwijl France Stratégie afgelopen jaar haar onderzoek afrondde. Voor de WRR was het dan ook interessant om inzicht te krijgen in de Franse aanpak rondom AI.

Bijeenkomst bij France Stratégie

Alternatieve benadering

De WRR sprak eerst met dé sleutelfiguren over AI-strategie binnen de Franse overheid. Zo vertelde Bertrand Pailhes, de Nationaal Coördinator van de Franse AI Strategie, over Good old-fashion ai (Gofai), alternatieve benaderingen in AI waar de Fransen goed in zijn. Daarnaast heeft Frankrijk voor de ontwikkelingen van artificiële intelligentie gekozen voor drie kern-sectoren: volksgezondheid, economie en transport. Ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van ‘Economie en Financiën’, ‘Volksgezondheid’ en ‘Transitie’ deelden hun eerste ervaringen over de implementatie van de Franse AI strategie binnen hun specifieke beleidsterreinen.

Corien Prins en Gilles de Margerie

Focus op domeinen

Twee inzichten uit het bezoek zijn in het bijzonder interessant. Ten eerste richt Frankrijk zich met AI op domeinen waar het al sterk in is. Franse expertise in het maken van auto’s en treinen verklaart de focus op transport. Hetzelfde geldt voor de keuze voor gezondheidszorg: door het centralistische regime van het land heeft het een unieke gestandaardiseerde database met gezondheidsgegevens waar algoritmes op ontwikkeld kunnen worden. Een tweede inzicht was dat bij de publicatie van de Franse AI-strategie te weinig aandacht was besteed aan de communicatie erover richting de bevolking. Dat brengt het risico van een gebrek aan vertrouwen in de nieuwe technologie. In het verleden is de ontwikkeling van AI stil komen te liggen tijdens zogenaamde ‘AI winters’. Als de bevolking AI niet leert te vertrouwen breekt er weer een winter aan, aldus de Franse experts.

WRR en France Stratégie

AI in de zorg

’s-Middags sprak de WRR over de invloed van A.I. op werk. Robert Went sprak over de WRR verkenning De robot de baas en het lopende onderzoek over de toekomst van Werk. Ook is er gesproken over de invloed van AI op de arbeidsmarkt. France Stratégie is net gestart met een onderzoek naar A.I. in de zorg.

Gele hesjes

Een bezoek aan Frankrijk en zeker Parijs kan natuurlijk niet zonder een gesprek over de gele hesjes. In de marge van de bijeenkomst werden we bijgepraat. Over de sociaal-economische achtergronden van de onrust in Frankrijk, de opvallende rol van gepensioneerden in de eerste periode van de protesten en de mate waarin een groots opgezet landelijk debat al dan niet functioneel kan zijn in het adressen van de breed gedeelde onvrede. En over de inzichten die France Stratégie mede op basis van empirisch onderzoek had verkregen. Het bood ons waardevolle input voor het onderzoek dat wij als WRR verrichten naar de mogelijke wisselwerking tussen maatschappelijk onbehagen en de onzekerheid die burgers wat betreft hun sociaal-economische positie ervaren.De WRR kijkt terug op een succesvolle en inspirerende ontmoeting Ondanks verschillen tussen Frankrijk en Nederland blijkt ook uit dit bezoek nogmaals het belang van bilaterale uitwisseling.