Onzekerheid en onbehagen

De afgelopen jaren lijkt de onzekerheid voor mensen op allerlei terreinen toe te nemen. Een vaste baan is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend, hoe het inkomen zich zal ontwikkelen is minder voorspelbaar dan vroeger, verandert de directe leefomgeving van karakter en geeft de overheid bij tegenslag minder snel een steuntje in de rug. Sommige groepen lijken weinig moeite te hebben met deze onzekerheid, maar bij andere groepen slaat de onzekerheid om in onbehagen. Waarom dit verschil in reactie?

Controle over het leven

De centrale hypothese van dit project is dat een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in verschillen in de mate waarin mensen controle (denken te) hebben en ervaren over hun situatie en toekomst. In dit project onderzoekt de WRR een van de mogelijke oorzaken van maatschappelijk onbehagen, namelijk een verstoorde balans tussen onzekerheid en controle. Wat is de samenhang tussen (gevoelens van) onzekerheid en controle enerzijds, en hoe iemand denkt ten aanzien van politiek en maatschappij anderzijds?

Publicaties