Toezien op publieke belangen

Op 9 september presenteerde de WRR zijn nieuwe rapport aan de regering Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht.Het rapport doet aanbevelingen voor het vergroten van de meerwaarde van het rijkstoezicht, zoals uitgeoefend door allerlei inspecties en marktautoriteiten. Het eerste exemplaar is aangeboden aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, drs. S.A. Blok.

Publiek belang

Het toezicht van de rijksoverheid is steeds belangrijker geworden, maar ook steeds meer onder druk komen te staan. Er zijn hoge, maar vaak ook tegenstrijdige verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen en het politiek bestuur. En als er iets mis gaat willen we méér toezicht, maar als het goed gaat juist minder. De nadruk is komen te liggen op het terugdringen van lasten en kosten van toezicht, het naleven van regels en het functioneren van toezicht als verlengstuk van bestuur en beleid. De WRR bepleit om in de beleidsvisie van de rijksoverheid op toezichtsvraagstukken juist vanuit die publieke belangen te vertrekken, en meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke opbrengsten en de effectiviteit van toezicht.

Debat

Het rapport is gepresenteerd in het bijzijn van Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, Marc Chavannes, journalist NRC Handelsblad en hoogleraar journalistiek RU Groningen, Bart Combée, directeur Consumentenbond, Pauline Meurs, hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Ronnie van Diemen-Steenvoorde, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt en Ko de Ridder, voorzitter beroepsvereniging Vide, hoogleraar bestuurskunde. Zij debatteerden onder leiding van Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde.

Sector- en themastudies

Belangrijke bouwstenen voor het rapport Toezien op publieke belangen waren de sector- en themastudies in WRR-Verkenning 27 De staat van toezicht over het functioneren van het toezicht op de gezondheidszorg, het hoger onderwijs, chemische bedrijven, de voedselvoorziening, mededinging en de financiële sector. Daarnaast worden thema's belicht waar veel toezichthouders mee te maken hebben, zoals de verhouding tot de (sociale) media en nieuwe vormen van besturen in het publieke domein (nieuw publiek management en governance).

WRR-Rapport nr. 89 Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht en WRR-Verkenning 27 De staat van toezicht, Pieter Welp, Meike Bokhorst, Krispijn Faddegon, Peter de Goede, Esther Ijskes, André Knottnerus (red.), zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij Amsterdam University Press.