Werkprogramma 2005 - 2007 aangeboden aan de minister-president

Woensdag 9 november is het werkprogramma 2005 - 2007 van de zevende wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid aangeboden aan de minister-president.

WRR-raadslid Pauline Meurs overhandigt het werkprogramma aan minister-president Balkenende

WRR-raadslid Pauline Meurs overhandigt het werkprogramma aan minister-president Balkenende

Kennis van het heden

Op 1 januari 2003 is deze zevende wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid aan het werk gegaan. Kort na zijn aantreden publiceerde de raad het werkprogramma: Kennis van het heden, wegen naar de toekomst. Een groot aantal van de daarin voorgenomen projecten zijn inmiddels afgerond of worden binnenkort afgerond. Reden voor de raad om zich te buigen over nieuwe onderwerpen waarvan de raad meent dat die vanuit zijn wettelijke taak aan de orde moeten worden gesteld. Het gaat daarbij om vraagstukken en kwesties die van groot belang zijn voor de toekomstige kwaliteit van onze samenleving. De raad onderzoekt daarbij telkens of de in het vigerende beleid gehanteerde veronderstellingen in het licht van nieuwe theoretische en empirische kennis nog houdbaar zijn, en formuleert alternatieven. Het onderzoek dat hij daarvoor verricht, draagt telkens een toekomstgericht, wetenschappelijk en interdisciplinair karakter.

Rimpels in de Hofvijver

Dit nieuwe palet aan onderwerpen is beschreven in het werkprogramma 2005 - 2007 met als titel: Rimpels in de Hofvijver: over regeren als vooruitdenken.

Tevens laat dit werkprogramma zien hoe de destijds voorgenomen projecten intussen zijn uitgevoerd en toont het aan dat de raad werk heeft gemaakt van zijn voornemen nieuwe accenten te zetten in methoden en werkvormen om zijn bevindingen naar buiten te brengen.Ā 

Minister-president Jan Peter BalkenendeĀ ontvangt het eerste exemplaar van het werkprogramma 2005-2007 van de WRR uit handen van prof.dr. Pauline Meurs, het oudste lid van de raad. Zij verving de voorzitter van de WRR, prof. dr. Wim van de Donk die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.